O DigiKoalici

DigiKoalice je otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru, vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací, zřizovatele škol a školských zařízení a dalších subjektů, které chtějí přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce a docílit tak v důsledku větší konkurenceschopnosti české ekonomiky. DigiKoalice je členem mezinárodní platformy Digital Skills and Jobs Coalition.

 • DigiKoalice napomáhá konkrétními aktivitami rozvoji digitální gramotnosti občanů ČR a za tím účelem synergicky propojuje spolupracující organizace a jejich aktivity.
 • Pořádá panelové diskuze, kulaté stoly, workshopy a další společná setkání, kde vytváří prostor pro debaty a diskuze na vybraná témata.
 • Podporuje konference, semináře a kampaně na propagaci IT oborů a digitálních kompetencí.
 • Svou podporou a propagací zviditelňuje aktuální problematiku nedostatku kvalifikovaných pracovníků pro digitální pracovní místa.
 • Vyvolává zájem a diskuzi v kruzích odborné i laické veřejnosti na téma zvyšující se poptávky po pracovnících na digitální pracovní místa
Kde a kdy vznikla?

 • Česká národní koalice pro digitální pracovní místa (zkráceně DigiKoalice) byla v České republice
  ustavena 28. listopadu 2016 po vzoru iniciativ ze zahraničí.
 • Nyní je jednou ze 17 existujících DigiKoalic v Evropě.

Kdo ji založil?

 • Její vznik iniciovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s dalšími partnery:
  • místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace,
  • Úřadem vlády zastoupeným koordinátorem digitální agendy ČR,
  • Ministerstvem práce a sociálních věcí,
  • Ministerstvem průmyslu a obchodu,
  • partnerem za ICT sektor Czech ICT Alliance.

Proč vznikla?

 • Vznikla jako otevřená platforma za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů
  ČR.
 • Chce vytvářet prostor pro dialog a propojování aktérů působících v digitálním vzdělávání a
  digitálním byznysu.
 • Jsme otevřené uskupení zástupců státních institucí, IT firem, ICT sektoru,
  vzdělávacích institucí, akademické obce, neziskových organizací a dalších subjektů, které chtějí
  přispět ke zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR, ke zvýšení jejich šance uspět na trhu práce
  a konkurenceschopnosti české ekonomiky
 • Jsme platforma otevřená každé organizaci, která se ztotožní s myšlenkami
  Memoranda. Členem se můžete stát jednoduše – podpisem společného Memoranda! 

Co děláme?

 • DigiKoalice propojuje zaměstnavatele a vzdělavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti
  občanů ČR, navýšení jejich uplatnitelnosti nejen na trhu práce, ale i v osobním životě.
 • DigiKoalice vybízí k vzájemnému dialogu, otevřené komunikaci, spolupráci, a hlavně propagaci
  důležitosti digitální gramotnosti v dnešní době.
 • Podporujeme rozvoj digitální gramotnosti, digitálních dovedností a informatického myšlení.

 

 • Protože digitální technologie mění náš svět!
 • Digitální technologie stále více zasahují přímo či nepřímo do života všech lidí v různých
  oblastech a digitální kompetence se čím dál tím více stávají základní podmínkou pro vykonávání
  většiny profesí.
 • Společně pracujeme na tom, aby vzdělávání v oblasti digitálních technologií bylo aktuální,
  efektivní a poskytovalo každému občanu ČR příležitost rozvíjet v průběhu celého života vlastní
  digitální kompetence tak, aby byl úspěšný na trhu práce a byl schopen digitální technologie
  využívat k zajištění svých životních potřeb a spokojeného života.
 • Chceme podporovat poslání DigiKoalice jako platformy pro šíření pozitivních změn v přístupu
  k digitálním technologiím, ovšem s důrazem na správnou aplikaci a didaktické zakotvení
  požadovaných změn.
 • Chceme podporovat realizaci nejrůznějších aktivit spolupráce v tematice digitálních pracovních
  míst, digitálního vzdělávání a v roli digitálních technologií v osobních i profesních životech
  občanů ČR.

Poslání – „proč existujeme“

 • Propojujeme vzdělavatele a zaměstnavatele za účelem zvýšení digitální gramotnosti občanů ČR.
 • Sdružujeme klíčové hráče v oblasti digitálních technologií a podporujeme jejich spolupráci.
 • Prosazujeme pozitivní přístup k digitálním technologiím.
 • Sdílíme příklady dobré praxe a inspirujeme se.

Hodnoty – „čemu věříme“

 • Jsme přesvědčeni, že vzájemný dialog, spolupráce a otevřenost pomáhá lepšímu rozvoji a posouvá nás dopředu za společným cílem.
 • Naše hesla jsou partnerství, otevřenost, synergie.
 • Jsme přesvědčeni, že rozvoj digitálních kompetencí pomáhá k uplatnění se v současné digitální společnosti.

Vize – „čeho chceme dosáhnout“

 • Naše vize jsou formulovány ve společném Memorandu členů České národní koalice pro digitální pracovní místa.